குறுக்கெழுத்து – 7 வெளியிட்டு இருக்கிறேன். போன தடவை கொஞ்சம் கடினமாக இருந்தது என்று நினைக்கிறேன். வழக்கமாக பதிலளிக்கும் நண்பர்கள் பலர் விடை அனுப்பவில்லை. இந்த முறை கொஞ்சம் சுலபமாக கண்டுபிடிக்கும் வகையில் குறிப்புகள் கொடுத்திருக்கிறேன்.

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
© 2012 புதிர்மயம் Suffusion theme by Sayontan Sinha