குறுக்கெழுத்து – 1

 
 Posted by guru at 10:55 am

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதுசென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்ப ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். அனுப்ப விரும்பவில்லையா? விடைகளையும் விளக்கங்களையும் இங்கே பார்க்கவும்.


குறுக்காக:

3.நீங்காத முதலுக்கு வாடகை கட்டி நடுவில் குழப்பி யாசிக்கட்டுமா? (1, 4)
6.பட்டு மெத்தையில் சரிகை வேட்டியுடன் பாதி கட்டில் சுற்றிப் படு (4)
7.ஏழு தலை ஏப்பம் விட்டு கடைசியில் வருமோ வாசனை (4)
8.முந்தையவனே இடம்பெயர் இங்கிருந்து (3, 3)
13.அந்த ஆளை உலர வை, பின்னர் கொடியிலிருந்து பறி (6)
14.பேசும் மொழி தமிழா தெலுங்கா? (4)
15.மயான ஓரங்களில் கொஞ்சம் துயரமா, வருந்துகிறேன் இதயப்பூர்வமாக (4)
16.யானை வாய் திறக்க ஊஞ்சலோ பாதியில் நிற்க இங்கே வேண்டியது அறிவுரையா? (5)

நெடுக்காக:

1.’ஒன்று ஆறினால் நலம், ஒன்று ஆறாவிட்டால் நலம்’ என்று சீறு. (3, 2)
2.வாழைப்பழம் அரை ரூபாயா? சீப்பாக இருக்கிறதே! (5)
4.முற்றிய பதநீர் மோர்மிளகாயுடன் சுவைத்தால் வெப்பம் தணிக்கும் (2, 2)
5.தென்னாட்டில் காந்தி இருந்த இடம் ஆங்கிலத் தலையைச் சுற்றியதா? (4)
9.பார்கவ் வந்ததும் பாமரேனியன் பாய்ந்தது நக்க அல்ல (3)
10.கானம் நடுவில் மாட்டிக்கொள்ளாது குழம்பியது (5)
11.சுருட்டி வைக்கக் கூடிய கட்டையோ?(5)
12.அம்புலிக்குப் போனது, ஆம்புலன்சிலும் போகமுடியுமோ? (4)
13.மாமாவை அழைக்கவா விளையாட? ஆனால் பால் சரியில்லையே.. (4)
Transliteration scheme:
உயிர் a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய் k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி) ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம் H : ஃ

நகல் அனுப்புக

© 2012 புதிர்மயம் Suffusion theme by Sayontan Sinha