குறுக்கெழுத்து – 3

 
 Posted by guru at 10:49 pm

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்ப ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும். அனுப்ப விரும்பவில்லையா? விடைகளையும் விளக்கங்களையும் இங்கே பார்க்கவும்.
(இந்தப் புதிர் பண்புடன் மார்ச் இதழில் வெளியானது.)


குறுக்காக:

1.அகர முதலாக மந்திரவாதி செய்வதா? வேண்டியதா? (5)
4.அரை பேனாவின் உயிர் (2)
6.போன மாத நடுவில் திரும்பி பாதி விம்மல் சூழ ஒரு பறவை? (4)
7.இக்கரை ஓரத்தை விட்டு 9-இல் ஒன்று இடையில் திறந்து மூட (4)
9.உரை தன்மையாக உன்னை விட்டுக் கலங்கினாலும் கண்ணழகு கெடாமல் (1, 4)
12.நூறு வென்றதால் தலையிழந்த 6-ஐக் காக்க 3 வேண்டியவள் (4)
14.குரங்கும் களிரும் கலந்த ஆட்டம் முடிந்தது இவ்வாறு (4)
17.வேலோடு சேர்ந்து ஈறு கெடாமல் செய்யுமோ? (2)
18.தீப நுனி தலையிழந்து முற்ற நடுவில் சுற்றும் ஆசையில்லாமல் (5)

நெடுக்காக:

1.குருவிடம் உயிருடன் குடம் எடுத்து நீர் கொட்டுவது (3)
2.தந்தை மறுமணம் செய்ததால் வந்த நோய்? (5)
3.ஒரு வேளை அணிவது (2)
4.உம்மை விட்டு உயிர் நீங்கி வேறுயிர் சேர்வது சரியா நேரெதிரா? (3)
5.சோக ராகம் காலின்றி தாவ கடை நடுவில் போக்கிடம் (4)
7.இணங்காத சங்கீதமா? (3)
8.சூழ்ச்சி நடுவில் தேர் கொடுத்தவன் திரும்பி வர அரையில் கால் (4)
10.இந்த யுக நடுவில் கவிதை மயிலை வாசி (3)
11.மன்றம் தனை மெய் நீங்கக் கலங்கி நினைவிழ (3, 2)
13.நெடுக்காக 1 தருவதை இடையில் இடை மாற்றத் தெரியும் சாடை (3)
15.முதிர் முதிராத மரம் (3)
16.மங்கள மிருகம் திரும்ப (2)
Transliteration scheme:
உயிர் a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய் k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி) ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம் H : ஃ

நகல் அனுப்புக

© 2012 புதிர்மயம் Suffusion theme by Sayontan Sinha