குறுக்கெழுத்து – 7

 
 Posted by guru at 9:19 pm

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும்.


குறுக்காக:

5. இயல்புக்கு மாறுபட்ட மதியால் வெல்லுவதைத் தொடர்ந்து நீக்கு (6)
6. ஆழமாகக் கற்கக் குடிப்பதற்கு முன் செய்ய வேண்டியது? (2)
7. திறவுகோல் திரும்பப் பாதி உலகம் பெரியது (4)
9. புதுக் கம்பம் நடுவில் தெரியும் சோகம் (4)
10. இராமனாதபுர மன்னர் துதி குழப்பத்தில் ஸ்வரமிழந்தாலும் பரிசே! (4)
12. இவர் இருப்பது 2-இல் மட்டுமா, எல்லாவிடத்திலுமா? (4)
13. குப்புசாமி நாத்திகராக இடைவிட்டுத் திரும்பி நுழை (2)
14. ஆகாயத்தில் இனிப்புப் பலகாரம் சேர வேண்டுகோள் (6)

நெடுக்காக:

1. பருப்பா, திருப்பி உள்ளே அரை (2)
2. கால மாற்றத்தால் ஆகாயம் கோவிலானது (4)
3. குத்துவது நடுவில் இல்லாமல் கலங்கிப் பகிர்ந்து (4)
4. இரவில் வந்தால் மட்டும் நிறைவேறுமா? (3, 3)
8. பழம் தரும் பாதி சாறு குடித்துக் கலக்கு (6)
11. உற்சவம் வரும்போது ஆட்டம் போட்டு விழாதிரு (4)
12. கண்ணுடன் முக்கால் கிணறு திரும்பிய புகார்காரி (4)
15. பட்டாடை விளிம்புகளில் பெருங்கூட்டம் (2)
Transliteration scheme:
உயிர் a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய் k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி) ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம் H : ஃ

நகல் அனுப்புக

  2 Responses to “குறுக்கெழுத்து – 7”

 1. இருபத்து நான்கு மணி நேரத்துக்குள் 13 பேர் விடையளித்து விட்டார்கள். உங்கள் ஆதரவுக்கு நன்றி. 6 – குறுக்காக மட்டும் கொஞ்சம் குழப்பி விட்டது என்று நினைக்கிறேன். வைத்தியநாதன் மட்டும் தான் சரியான விடை அனுப்பியிருக்கிறார். மற்ற எல்லாரும் அது தவிர மற்ற எல்லாக் குறிப்புகளுக்கும் சரியான விடையளித்திருக்கிறார்கள். இதுவரை விடையளித்தவர்கள்:

  முத்து
  மாதவ்
  சாந்தி நாராயணன்
  ஸ்ரீதரன்
  ராமைய்யா
  டோனி
  பார்த்தசாரதி
  வீ. ஆர். பாலகிருஷ்ணன்
  யோசிப்பவர்
  ஆர். சந்தானம்
  வைத்தியநாதன்
  ராமராவ்
  ஹரிஹரன்

 2. மேலும் விடையளித்தவர்கள்:
  நாகராஜன்
  பவளமணி பிரகாசம்
  அருந்ததி

© 2012 புதிர்மயம் Suffusion theme by Sayontan Sinha