குறுக்கெழுத்து – 8

 
 Posted by guru at 12:15 pm

இந்த மாதிரி தமிழ்க் குறுக்கெழுத்துப் புதிர்கள் உங்களுக்குப் புதிதென்றால் இங்கே சென்று திரு. வாஞ்சிநாதனின் அருமையான விளக்கத்தைப் படிக்கவும். இந்தக் கட்டங்களில் சாதாரண ஆங்கில ‘கீபோர்ட்’ விசைகளை உபயோகித்தே தமிழ் எழுத்துக்களை நிரப்ப முடியும். உதாரணமாக, ‘புதிர்’ என்று எழுதுவதற்கு ‘puthir’ என்று டைப் செய்ய வேண்டும். எந்த விசைக்கு எந்த எழுத்து என்ற விபரம் இந்தப் பக்கத்தின் இறுதியில் இருக்கிறது. விடைகளை அனுப்பப் புதிர்க் கட்டங்களின் அடியில் உள்ள ‘Submit Answers’ என்ற ‘லிங்க்’-ஐ சொடுக்கவும்.


குறுக்காக:

1. மாலை மணந்தவளா? முகத்தில் அணிவதா? (5)
4. பிறர் உந்துதல் இல்லாமல் கலக்கத்தில் தணிவதா? (3)
6. கூடங்குள மின்சாரத்தில் திரும்பி வரும் மூன்றில் ஒன்று (3)
7. சித்தாடை பாதி மந்தாரத்தின் துணையோடு கலங்கும் வாணம் (5)
8. புவிதனில் மென்மையின்றிக் குழம்பிய குமாரி (4)
9. தகரத்தின் பின் மூலை வாத்தியம் (4)
12. விலாசமா முதன்முதல் சாமரமா? (4)
14. அரசன் பின்னால் பதுமை தலை சாயும் தானியம் (3)
16. பாதி கும்பம் இடையே விழா இறுதிக் கூட்டம் (3)
17. வீடு கட்டும் விளையாட்டு சிம்மம் பல சேர்ந்து மகரம் விட்டுக் கலங்கியது (5)

நெடுக்காக:

1. அபசகுன ஓசையிட்டு அது மாறியதும் அரைப்பது (3)
2. ஒரு பள்ளத்தாக்கு தல்லாகுளம் நடுவே போர் (5)
3. நிலவு தெரியும்படி திருமகள் கணவனை மரியாதை செய் (4)
4. வடை சுட்டவள் கணவன் தாகத்தால் கல்லிழந்தான் (3)
5. முதல்வர் அடைமொழி பெரிய புண் திருப்பி அதிகமாகு (5)
8. காலிழந்த புறா உறுப்பு மாவீரர் காட்டாதது (5)
10. முக்காலில் பாதி இடைவிட்ட கோவணம் சதுரமாகாது (5)
11. தாமே ஆள்வது என்ற கனவை மறந்த சுவையான கட்சி (4)
13. இடமில்லாமல் கிரகங்கள் செய்வது (3)
15. இரண்டிலிருந்து மூன்றாகும் இடம்? (3)
Transliteration scheme:
உயிர் a : அ|aa, A : ஆ|i : இ|ee,I : ஈ|u : உ|oo,U : ஊ|e : எ|ae, E : ஏ|ai : ஐ|o : ஒ|oa,O : ஓ|au : ஔ|
மெய் k,kh,g : க்|ng,nG : ங்|c,ch,s : ச்|nj,nY : ஞ்|d,t : ட்|N : ண்|dh,th : த்|n-,nt : ந்|b,bh,p : ப்|m : ம்|y : ய்|r : ர்|l : ல்|v,w : வ்|z,zh : ழ்|L : ள்|R : ற்|n : ன்|j : ஜ்|sh : ஷ்|S : ஸ்|h : ஹ்|
உயிர்மெய் (மாதிரி) ka : க|kaa,kA : கா|ki : கி|kee, kI : கீ|ku : கு|koo,kU : கூ|ke : கெ|kae,kE : கே|kai : கை|ko : கொ|koa,kO : கோ|kau : கௌ|k: க்|
ஆய்தம் H : ஃ

நகல் அனுப்புக

© 2012 புதிர்மயம் Suffusion theme by Sayontan Sinha